Sortida al Riudebitlles

  • Informació
  • Ubicació

Determinació de la qualitat del Riudebitlles

Durant la inspecció es prenen mesures de factors hidromorfològics, fisicoquímics i biològics.

  • A partir de l’anàlisi de l’hàbitat, del bosc de ribera, del cabal i de las alteracions presents al medi es determina la qualitat hidromorfològica del riu o riera.
  • A partir de la mesura de diferents paràmetres fisicoquímics, com la temperatura, el pH, la concentració de nitrats o l’oxigen dissolt en l’aigua es determina la qualitat fisicoquímica de l’aigua.
  • A partir de la presència de certes famílies de macroinvertebrats aquàtics es determina la qualitat biològica del riu o riera.

Compartir: